Zakładanie spółek w Polsce

zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna, skrót S.K.A.

Jest spółką osobową, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której co najmniej jedne wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli bez ograniczeń a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, więc nie odpowiada za zobowiązania spółki w ogóle. W spółce komandytowej występują więc dwa rodzaje wspólników: Komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki własnym majątkiem bez ograniczeń, tak jak wspólnik spółki jawnej i akcjonariusz, który jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiada za zobowiązania spółki w ogóle. Nie jest osobą prawną ale posiada tzw. podmiotowość prawną, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników, nie można założyć jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także tzw. ułomne osoby prawne czyli np. spółki osobowe.

Czytaj więcej...

Spółka partnerska, skrót: sp. p.

Jest spółką osobową utworzoną przez partnerów, w celu wykonywania wolnego zawodu. Podobnie jak spółka jawna nie jest osobą prawną ale posiada tzw. podmiotowość prawną, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników, nie można założyć jednoosobowej spółki partnerskiej. Wspólnikami mogą być osoby wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego czy psychologa.

Czytaj więcej...

Spółka europejska - Societas Europaea

W związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym na terytorium Wspólnoty Europejskiej, w pewnym momencie pojawiła się konieczność szerokiej unifikacji przepisów regulujących działalność gospodarczą w pewnych obszarach. Rozwiązanie problemu przyniosło wprowadzenie do systemu prawa unijnego tzw. spółki europejskiej (europejskiej spółki akcyjnej). W ten sposób ułatwiono przedsiębiorcom istniejącym na rynku unijnym prowadzenie transgranicznej działalności oraz umożliwiono tworzenie grup spółek z różnych państw- członków UE.

Czytaj więcej...

Spółka jawna, skrót: sp. j.

Jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie jest osobą prawną ale posiada tzw. podmiotowość prawną, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników, nie można założyć jednoosobowej spółki jawnej. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także tzw. ułomne osoby prawne czyli np. spółki osobowe.

Czytaj więcej...

Oferta

Oferta

Oferujemy:

 • obsługę prawną w zakresie zakładania, likwidacji, przekształcania spółek osobowych i kapitałowych;
 • bieżącą obsługę prawną spółek osobowych i kapitałowych między innymi w sprawach powoływania i odwoływania członków zarządu, członków rad nadzorczych, przygotowywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, umorzenia udziałów (dobrowolnego i przymusowego)
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, w tym umów z członkami organów spółek;
 • obsługę prawną w zakresie prawa pracy;
 • bieżącą obsługę prawną spółdzielni i stowarzyszeń,
 • obsługę prawną w zakresie zakładania i likwidacji spółdzielni i stowarzyszeń.

Czytaj więcej...

zakładanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa, skrót sp.k.

Jest spółką osobową, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której co najmniej jedne wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli bez ograniczeń a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. W spółce komandytowej występują więc dwa rodzaje wspólników: Komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki własnym majątkiem bez ograniczeń, tak jak wspólnik spółki jawnej i Komandytariusz, który odpowiada tylko i wyłącznie do zadeklarowanej wysokości czyli tzw. sumy komandytowej. Nie jest osobą prawną ale posiada tzw. podmiotowość prawną, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników, nie można założyć jednoosobowej spółki komandytowej. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także tzw. ułomne osoby prawne czyli np. spółki osobowe.

Czytaj więcej...

Kontakt

 • BIURO
  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
 • +48 32 645 02 51
  +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT