Zakładanie spółek w Polsce

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

W myśl obowiązujących przepisów, w postępowaniu administracyjnym obowiązują dwa podstawowe rodzaje terminów. Pierwszy rodzaj terminów to te, które wynikają bezpośrednio z ustawy (terminy ustawowe z kolei dzieli się na zawite i instrukcyjne), drugi rodzaj terminów to terminy dodatkowe wyznaczone przez organ administracyjny prowadzący daną sprawę.

7

Zasadnicza różnica pomiędzy terminami zawitymi i instrukcyjnymi sprowadza się do konsekwencji prawnych, które występują po ich przekroczeniu. W przypadku przekroczenia terminu zawitego przez stronę dochodzi do nieskuteczności podjętych czynności, natomiast przekroczenie terminu zawitego przez organ powoduje z kolei utratę przez niego kompetencji do rozpatrzenia danej sprawy.

Natomiast w przypadku przekroczenia terminu instrukcyjnego nie dochodzi do powstania tak doniosłych konsekwencji prawnych. Terminy instrukcyjne mogą bowiem być zarówno wydłużane jak i skracane. Oznacza to że strona nie traci definitywnie prawa do występowania z określonymi żądaniami.

Warto zaznaczyć jednak że, jeżeli dojdzie do przekroczenia terminu zawitego to istnieje jeszcze możliwość jego przywrócenia. Przywrócenie terminu następuje zawsze na wniosek strony. W myśl obowiązujących przepisów strona ma siedem dni na złożenie stosownego wniosku. Termin ten liczy się od momentu (od dnia) ustania przyczyny powstania uchybienia.
Wniosek o przywrócenie terminu powinien przede wszystkim zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejscowość
 2. adres wnioskodawcy,
 3. wskazanie organu administracyjnego (do którego kierowany jest wniosek),
 4. przedmiot wniosku (przywrócenie terminu),
 5. uzasadnienie wniosku (możliwie wyczerpujące opisanie przyczyny uchybienia terminowi),
 6. podpis,
 7. załączniki (przede wszystkim czynność główna – której uchybienie dotyczy np. zażalenie czy odwołanie).

Na zakończenie warto podkreślić, że we wniosku o przywrócenie terminu należy wyraźnie wskazać że strona nie ponosi winy za powstałe uchybienie.

Kontakt

 • BIURO
  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
 • +48 32 645 02 51
  +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT