Zakładanie spółek w Polsce

Prokura – najważniejsze informacje

Problematyka prokury regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 1091 -  1099), a także przez przepisy prawa handlowego. Najogólniej mówiąc, prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa handlowego udzielanego przez przedsiębiorcę (działalność per procuram). Pełnomocnictwo takie może zostać udzielone jednej osobie (prokura samodzielna) bądź większej liczbie osób fizycznych (tzw. prokura łączna) w celu umocowania do wykonywania czynności pozasądowych i sądowych związanych z prowadzeniem danego przedsiębiorstwa. Ponadto w praktyce spotyka się również tzw. prokurę oddziałową (gdy prokurent reprezentuje jedynie oddział spółki) oraz tzw. prokurę łączną niewłaściwą.

Prokura podpis

Warto zaznaczyć jednocześnie, że prokurę - pod rygorem nieważności - należy udzielać w formie pisemnej.

Udzielenie prokury zgłasza się do rejestru przedsiębiorców wraz z wskazaniem jej rodzaju (a w przypadku prokury łącznej należy wskazać również sposób jej wykonywania).

W myśl obowiązujących przepisów, prokura nie może zostać przeniesiona jednakże dopuszczalne jest ustanowienie przez prokurenta pełnomocnika do wykonywania konkretnego rodzaju czynności…

Niezależnie jednak od udzielenia prokury, prokurent potrzebuje dodatkowego, specjalnego upoważnienia do dokonania takich czynności jak: zbycie przedsiębiorstwa, wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia użytkowania.

Wygaśnięcie prokury następuje z kolei w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości a także w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy bądź śmierci prokurenta. Jednocześnie prokura nie wygasa w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy albo w razie jego śmierci.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców wygaśnięcia prokury.

W praktyce, prokura najczęściej jest ustanawiana, gdy zarząd przedsiębiorstwa zamierza oddelegować pewną część obowiązków na inną, zaufaną osobę. Bardzo często również prokurenci ustanawiani są w spółkach z zagranicznym kapitałem…

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT