Zakładanie spółek w Polsce

Pełnomocnictwo

Przepisy prawa cywilnego (Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego) przewidują możliwość występowania w imieniu i na rzecz innej osoby. Taka instytucja określana jest mianem pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone może zostać zarówno do prowadzenia konkretnej sprawy, jak również do prowadzenia wszelkich spraw bieżących (w tym urzędowych, administracyjnych czy sądowych).

Osoba mająca pełnić funkcję pełnomocnika musi posiadać zdolność do czynności prawnych. Natomiast samo udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej (indywidualnie oznaczonej albo czynności, które są określonych rodzajowo). Zakres pełnomocnictwa powinien być zatem wyraźnie i precyzyjnie określony w samym pełnomocnictwie.

Przepisy jednoznacznie precyzują krąg osób, które mogą być pełnomocnikami w postępowaniu cywilnym. Należą do nich:

 1. pełnomocnicy zawodowi
 2. pełnomocnicy niezawodowowi

Ad 1) Pełnomocnikami zawodowymi są:

 1. adwokat,
 2. radca prawny
 3. rzecznik patentowy (tylko w sprawach własności przemysłowej)

Ad 2) Pełnomocnikami niezawodowymi mogą być:

 1. osoba sprawująca stały zarząd majątkiem lub interesami strony,
 2. osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia ze stroną
 3. rodzice, małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni, przysposabiający i przysposobionyli>
 4. e) pracownik

Należy zaznaczyć że pełnomocnik działa zawsze bezpośrednio w imieniu mocodawcy. (Dotyczy to także ewentualnych dalszych pełnomocników – jeśli ich powołanie było dopuszczalne i zostali oni przez pełnomocnika ustanowieni).

W doktrynie oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieje dość kontrowersyjny pogląd, że udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić nie tylko w drodze pisemnej ale również, w konkretnych okolicznościach, w sposób dorozumiany.

Kontakt

 • BIURO
  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
 • +48 32 645 02 51
  +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT