Zakładanie spółek w Polsce

Najważniejsze informacje o tworzeniu stowarzyszeń

Cechą charakterystyczną społeczeństwa obywatelskiego jest szeroka aktywność społeczna, która przejawia się poprzez nieskrępowaną możliwość zrzeszania się i tworzenia tzw. organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie należy do takich form swobodnej aktywizacji społeczeństwa

Zasady tworzenia stowarzyszeń w Polsce reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 855). W myśl obowiązujących przepisów można wyróżnić dwa zasadnicze typy stowarzyszeń: stowarzyszenie zwykłe oraz stowarzyszenie rejestrowe. Stowarzyszenie zwykle jest podstawową, najmniej sformalizowaną formą, w jakiej może skutecznie funkcjonować stowarzyszenie. Z jednej strony powołanie takiej organizacji nie wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (procedura rejestracyjna stowarzyszeń jest sformalizowana oraz dość czasochłonna), z drugiej jednak strony stowarzyszenie zwykłe nie ma tak dużych możliwości podmiotowych jak stowarzyszenia, które podlegają wpisowi do KRS (ubieganie się o dotacje; tworzenie partnerstwa itp.).
Najprościej mówiąc stowarzyszenie zwykłe jest zatem uproszczoną formą stowarzyszenia - nie posiada bowiem osobowości prawnej. Takie stowarzyszenie mogą założyć już osoby w liczbie co najmniej trzech. Uchwalają one wówczas odpowiedni regulamin działalności (określając w szczególności nazwę stowarzyszenia, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie). Następnie po przeprowadzeniu tych działań należy poinformować na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący o fakcie utworzenia stowarzyszenia zwykłego.

Z kolei, w myśl wskazanych wyżej przepisów, aby mogło dojść do powstania stowarzyszenia rejestrowego należy zebrać grupę 15 osób, które staną się członkami założycielami stowarzyszenia. Następnie powołać tzw. komitet założycielski oraz przeprowadzić całą, wymaganą prawem procedurę rejestracyjną (procedura rejestracyjna obejmuje wypełnienie kompletu formularzy rejestrowych, przygotowanie protokołu z zebrania założycielskiego oraz sporządzenie statutu). Dokumenty składa się następnie we właściwym sądzie (Krajowym Rejestrze Sądowym).
Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.1)

Należy podkreślić, że stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność już z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 17 ust.1).

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT