Zakładanie spółek w Polsce

Krajowy Rejestr Sądowy – najważniejsze informacje

Krajowy Rejestr Sądowy istnieje w Polsce od 1 stycznia 2001 roku. KRS zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy, a powołany do życia został na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami).

Zmiana w zakresie funkcjonowania rejestru była konieczna, ponieważ poziom dostępności istniejącego wcześniej rejestru handlowego był bardzo ograniczony (głównie ze względów technicznych). Natomiast za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego istnieje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie wyciągu, odpisu bądź odpowiedniego zaświadczenia. Krajowy Rejestr Sądowy spełnia niezwykle istotna rolę w zakresie informacji i legalizacji. Są to dwie zasadnicze funkcje tego Organu. Pierwsza z funkcji, czyli tzw. funkcja informacyjna polega na tym, że Krajowy Rejestr Sądowy jest ogólnopolską bazą danych o wszystkich podmiotach posiadających osobowość prawną (i nie tylko) i uczestniczących w obrocie gospodarczym. Funkcja legalizacyjna natomiast polega na tym, że dopiero w momencie uzyskania wpisu do KRS podmiot uzyskuje możliwość działania (dokonywania dalszych czynności prawnych).

Należy podkreślić, ze w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym zawarto domniemanie prawdziwości wpisów w rejestrze. Rozwiązanie takie ma na celu zapewnienia prawdziwości i zupełności danych zawartych w rejestrze. Przy czym w przypadku braku zgodności danych zapisanych w KRS ze stanem faktycznym, do dyspozycji sądu rejestrowego oddano środki prawne umożliwiające podjęcie stosownych działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami. W ten sposób realizowana jest zasada ochrony podstawowych zasad ustrojowych, zawartych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warto ponadto zaznaczyć, że informacje zebrane w Krajowym Rejestrze Sądowym są - pod względem formalnoprawnym – jawne. Oznacza to w praktyce, że każdy zainteresowany ma prawo nie tylko zapoznać się z danymi wpisanymi do KRS, ale również otrzymać odpis, wyciąg bądź zaświadczenie dotyczące podmiotów zarejestrowanych w rejestrze. Każda zainteresowana osoba ma ponadto prawo do przeglądania akt rejestrowych w siedzibie sądu rejestrowego (w czytelniach mieszczących się w budynkach sądów rejonowych, w których znajdują się wydziały gospodarcze KRS). Obecnie istnieje również oficjalna wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego, która bardzo ułatwia i przyśpiesza procedurę uzyskiwania informacji o zarejestrowanych podmiotach.

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT