Zakładanie spółek w Polsce

Fundacja – najważniejsze informacje

Fundacja jest jedną z wielu form prawnych organizacji pozarządowych. Cechą charakterystyczną fundacji jest to, że nie posiada ona członków.
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, tryb zakładania i zasady funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą fundacja może zostać ustanowiona dla realizacji celów społecznie bądź gospodarczo użytecznych, które są zgodne z podstawowymi interesami państwa polskiego. Dotyczy to zwłaszcza ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, rozwoju nauki i gospodarki, kultury i sztuki oraz opieki i pomocy społecznej oraz opieki nad zabytkami.

Fundacja może zostać utworzona zarówno przez osobę fizyczną (niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania) jak i osobę prawną (mającą siedzibę w Polsce bądź za granicą). Przy czym siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Polski.
Istotnym wymogiem formalnym przy zakładaniu fundacji jest obowiązek złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego (art. 3 ust.1).

W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji należy wskazać cel fundacji oraz wszystkie składniki majątkowe przeznaczone na realizację tego celu.

Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz statutu. W statucie należy wskazać przede wszystkim cel fundacji, nazwę, siedzibę i majątek, a także forma i zakres działalności fundacji oraz skład i uprawnienia członków zarządu.

Warto podkreślić, ze fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych.
Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą tego wpisu. Pracami fundacji kieruje zarząd, który jednocześnie reprezentuje ją na zewnątrz.

Fundacja ma ustawowy obowiązek składania corocznego sprawozdania z działalności właściwemu ministrowi. Sprawozdanie takie jest jednocześnie udostępniane przez fundację do publicznej wiadomości.

Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć, że w sytuacji gdy działalność fundacji narusza obowiązujące przepisy bądź postanowienia statutu w sposób istotny możliwe jest zawieszenie zarządu i ustanowienie zarządcy tymczasowego.

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT