Zakładanie spółek w Polsce

Prokura podpis

Prokura – najważniejsze informacje

Problematyka prokury regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 1091 -  1099), a także przez przepisy prawa handlowego. Najogólniej mówiąc, prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa handlowego udzielanego przez przedsiębiorcę (działalność per procuram). Pełnomocnictwo takie może zostać udzielone jednej osobie (prokura samodzielna) bądź większej liczbie osób fizycznych (tzw. prokura łączna) w celu umocowania do wykonywania czynności pozasądowych i sądowych związanych z prowadzeniem danego przedsiębiorstwa. Ponadto w praktyce spotyka się również tzw. prokurę oddziałową (gdy prokurent reprezentuje jedynie oddział spółki) oraz tzw. prokurę łączną niewłaściwą.

Czytaj więcej...

Fundacja – najważniejsze informacje

Fundacja jest jedną z wielu form prawnych organizacji pozarządowych. Cechą charakterystyczną fundacji jest to, że nie posiada ona członków.
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, tryb zakładania i zasady funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą fundacja może zostać ustanowiona dla realizacji celów społecznie bądź gospodarczo użytecznych, które są zgodne z podstawowymi interesami państwa polskiego. Dotyczy to zwłaszcza ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, rozwoju nauki i gospodarki, kultury i sztuki oraz opieki i pomocy społecznej oraz opieki nad zabytkami.

Czytaj więcej...

Krajowy Rejestr Sądowy – najważniejsze informacje

Krajowy Rejestr Sądowy istnieje w Polsce od 1 stycznia 2001 roku. KRS zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy, a powołany do życia został na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami).

Czytaj więcej...

Najważniejsze informacje o tworzeniu stowarzyszeń

Cechą charakterystyczną społeczeństwa obywatelskiego jest szeroka aktywność społeczna, która przejawia się poprzez nieskrępowaną możliwość zrzeszania się i tworzenia tzw. organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie należy do takich form swobodnej aktywizacji społeczeństwa

Czytaj więcej...

Pełnomocnictwo

Przepisy prawa cywilnego (Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego) przewidują możliwość występowania w imieniu i na rzecz innej osoby. Taka instytucja określana jest mianem pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone może zostać zarówno do prowadzenia konkretnej sprawy, jak również do prowadzenia wszelkich spraw bieżących (w tym urzędowych, administracyjnych czy sądowych).

Czytaj więcej...

7

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

W myśl obowiązujących przepisów, w postępowaniu administracyjnym obowiązują dwa podstawowe rodzaje terminów. Pierwszy rodzaj terminów to te, które wynikają bezpośrednio z ustawy (terminy ustawowe z kolei dzieli się na zawite i instrukcyjne), drugi rodzaj terminów to terminy dodatkowe wyznaczone przez organ administracyjny prowadzący daną sprawę.

Czytaj więcej...

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT