Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Skrót: sp. z o.o.

Jest spółką kapitałową. Posiada osobowość prawną. Może być utworzona przez jednego lub większą liczbę wspólników. Wspólnikami mogą osoby fizyczne, osoby prawne a także tzw. ułomne osoby prawne czyli np. spółki osobowe. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą istnienia spółki jest kapitał zakładowy.

Majątek spółki.

Spółka może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, ruchomości, zaciągać zobowiązania, w tym kredyty itp. Majątek spółki jest odrębnym majątkiem od majątku jej wspólników. Majątek spółki powstaje pierwotnie z wkładów wniesionych przez wspólników i może być przez spółkę pomnażany jako jej własny majątek.

Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja.

Spółka jako osoba prawna działa przez swoje organy. Niezbędny dla funkcjonowania spółki jest zarząd. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Członkami mogą być zarówno wspólnicy jak i osoby spoza grona wspólników. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. Umowa spółki może przewidywać inne sposoby powoływania i odwoływania członków zarządu: np. przez radę nadzorczą, po jednym przez każdego wspólnika.

Oprócz zarządu spółka może posiadać organy kontrolne: radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. W przypadku gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 zł i wspólników jest więcej niż 25 spółka musi mieć radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Spółka może ustanowić prokurenta.

Wkłady wspólników.

Wspólnicy muszą wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.000 zł. Swoje udziały wspólnicy mogą pokryć wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Również członkowie organów spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania, chyba że zachodzi przypadek określony w art. 299 k.s.h.

Założenie i rejestracja.

Umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego. Umowa spółki może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłoszeniu do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego a jeśli zatrudnia pracowników również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa spółki powinna zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) wysokość kapitału zakładowego,

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Księgowość.

Zawsze tzw. pełna księgowość

Podatki.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Występuje problem tzw. podwójnego opodatkowania, który polega na tym, że od zysku spółka płaci podatek dochodowy, a następnie jeżeli zysk jest wypłacany wspólnikom w formie dywidendy, oni również płacą podatek dochodowy. Spółka może być podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego.

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT