Spółka partnerska, skrót: sp. p.

Jest spółką osobową utworzoną przez partnerów, w celu wykonywania wolnego zawodu. Podobnie jak spółka jawna nie jest osobą prawną ale posiada tzw. podmiotowość prawną, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników, nie można założyć jednoosobowej spółki partnerskiej. Wspólnikami mogą być osoby wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego czy psychologa.

 

Majątek spółki.

Spółka może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, ruchomości, zaciągać zobowiązania (np. zaciągać kredyty). Majątek spółki jest odrębnym majątkiem od majątku jej wspólników.

Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja.

Sprawy spółki prowadzą partnerzy. Również partnerzy reprezentują spółkę na zewnątrz. Spółka może powołać prokurenta. Odrębnie niż w spółce jawnej, spółka partnerska może powołać zarząd, który prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Powołanie zarządu wyłącza prawa wspólników do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.

Wkłady wspólników.

Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów. Minimalna wartość wkładów nie jest określona.

Odpowiedzialność wspólników.

Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Wspólnicy odpowiadają wówczas całym swoim majątkiem solidarnie. Jednakże partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolego zawodu przez innych partnerów a także za zobowiązania powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegają kierownictwu innego partnera. Partnerzy mogą się umówić, że jeden albo większa liczba z nich odpowiada jak wspólnik w spółce jawnej.

Założenie i rejestracja.

Umowa spółki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, nie wymaga jednak formy aktu notarialnego, chyba że przedmiotem wkładu do spółki jest nieruchomość. Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłoszeniu do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego a jeśli zatrudnia pracowników również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa spółki powinna zawierać:

1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2,

4) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,

5) firmę i siedzibę spółki,

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Księgowość.

Tzw. pełna księgowość jest wymagana tylko po przekroczeniu ustawowych progów.

Podatki.

Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy. Spółka może być podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego.

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT