Spółka komandytowo-akcyjna, skrót S.K.A.

zakładanie spółki komandytowo-akcyjnejJest spółką osobową, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której co najmniej jedne wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli bez ograniczeń a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, więc nie odpowiada za zobowiązania spółki w ogóle. W spółce komandytowej występują więc dwa rodzaje wspólników: Komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki własnym majątkiem bez ograniczeń, tak jak wspólnik spółki jawnej i akcjonariusz, który jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiada za zobowiązania spółki w ogóle. Nie jest osobą prawną ale posiada tzw. podmiotowość prawną, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników, nie można założyć jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także tzw. ułomne osoby prawne czyli np. spółki osobowe.

 

Majątek spółki.
Spółka może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, ruchomości, zaciągać zobowiązania (np. zaciągać kredyty). Majątek spółki jest odrębnym majątkiem od majątku jej wspólników.

Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja.
Spółka ta nie posiada zarządu. Sprawy spółki prowadzą komplementariusze ale część kompetencji jest zarezerwowana dla walnego zgromadzenia. Komplementariusze reprezentują spółkę na zewnątrz. Akcjonariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Spółka może powołać prokurenta. Spółka może posiadać radę nadzorczą.

Wkłady wspólników.
Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów. Minimalna wartość kapitału zakładowego wynosi 50.000 zł.

Odpowiedzialność wspólników.
Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Założenie i rejestracja.
Statut spółki wymaga aktu notarialnego. Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłoszeniu do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego a jeśli zatrudnia pracowników również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Statut spółki powinna zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Księgowość.
Zawsze tzw. pełna księgowość

Podatki.
Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy. Spółka może być podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego.

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT