Spółka komandytowa, skrót sp.k.

zakładanie spółki komandytowejJest spółką osobową, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której co najmniej jedne wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli bez ograniczeń a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. W spółce komandytowej występują więc dwa rodzaje wspólników: Komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki własnym majątkiem bez ograniczeń, tak jak wspólnik spółki jawnej i Komandytariusz, który odpowiada tylko i wyłącznie do zadeklarowanej wysokości czyli tzw. sumy komandytowej. Nie jest osobą prawną ale posiada tzw. podmiotowość prawną, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników, nie można założyć jednoosobowej spółki komandytowej. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także tzw. ułomne osoby prawne czyli np. spółki osobowe.

Majątek spółki.
Spółka może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, ruchomości, zaciągać zobowiązania (np. zaciągać kredyty). Majątek spółki jest odrębnym majątkiem od majątku jej wspólników.

Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja.
Spółka ta nie posiada zarządu. Sprawy spółki prowadzą komplementariusze. Również komplementariusze reprezentują spółkę na zewnątrz. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Spółka może powołać prokurenta.

Wkłady wspólników.
Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów. Minimalna wartość wkładów nie jest określona.

Odpowiedzialność wspólników.
Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Komplementariusze odpowiadają wówczas całym swoim majątkiem solidarnie. Komandytariusze odpowiadają wyłącznie do wysokości zadeklarowanej sumy komandytowej.

Założenie i rejestracja.
Umowa spółki wymaga aktu notarialnego. Spółka podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłoszeniu do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego a jeśli zatrudnia pracowników również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Umowa spółki powinna zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Księgowość.
Zawsze tzw. pełna księgowość.

Podatki.
Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy. Spółka może być podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego.

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT