Spółka jawna, skrót: sp. j.

Jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie jest osobą prawną ale posiada tzw. podmiotowość prawną, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników, nie można założyć jednoosobowej spółki jawnej. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także tzw. ułomne osoby prawne czyli np. spółki osobowe.


Majątek spółki.
Spółka może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, ruchomości, zaciągać zobowiązania (np.zaciągać kredyty). Majątek spółki jest odrębnym majątkiem od majątku jej wspólników.

 

Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja.
Spółka ta nie posiada zarządu. Sprawy spółki prowadzą wspólnicy. Również wspólnicy reprezentują spółkę na zewnątrz. Spółka może powołać prokurenta.

Wkłady wspólników.
Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów. Minimalna wartość wkładów nie jest określona.

Odpowiedzialność wspólników.
Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Wspólnicy odpowiadają wówczas całym swoim majątkiem solidarnie. Nie należy jednak zapominać o tym, że w pewnych przypadkach wspólnik może opowiadać za szkodę wyrządzoną spółce.

Założenie i rejestracja.
Umowa spółki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, nie wymaga jednak formy aktu notarialnego, chyba że przedmiotem wkładu do spółki jest nieruchomość. Spółka jawna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłoszeniu do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego a jeśli zatrudnia pracowników również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Umowa spółki powinna zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
3) przedmiot działalności spółki,
4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Księgowość.
Tzw. pełna księgowość jest wymagana tylko po przekroczeniu ustawowych progów.

Podatki.
Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy. Spółka może być podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego.

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT