Spółka europejska - Societas Europaea

W związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym na terytorium Wspólnoty Europejskiej, w pewnym momencie pojawiła się konieczność szerokiej unifikacji przepisów regulujących działalność gospodarczą w pewnych obszarach. Rozwiązanie problemu przyniosło wprowadzenie do systemu prawa unijnego tzw. spółki europejskiej (europejskiej spółki akcyjnej). W ten sposób ułatwiono przedsiębiorcom istniejącym na rynku unijnym prowadzenie transgranicznej działalności oraz umożliwiono tworzenie grup spółek z różnych państw- członków UE.

Spółka europejska posiada osobowość prawną. Podlega również obowiązkowi wpisu do właściwego dla danego państwa rejestru. W Polsce rejestrem takim jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

Należy wspomnieć jednocześnie, że aby mogło dojść do zarejestrowania spółki europejskiej, muszą zostać spełnione pewne dodatkowe warunki:

  1. formą prawną spółki musi być spółka akcyjna,
  2. kapitał akcyjny spółki wynosić musi minimum 120 tys. Euro
  3. spółka musi mieć charakter transgraniczny,
  4. siedziba spółki musi znajdować się na terytorium wspólnoty.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że zagadnienie spółki europejskiej objęte jest zarówno regulacją prawa Unii Europejskiego (rozporządzenie (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001), jak również przepisami ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. 2005 r. Nr 62, Poz. 550).

Kontakt

  • BIURO
    ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
  • +48 32 645 02 51
    +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT