Zakładanie spółek w Polsce

Doręczanie pism urzędowych

Problematyka doręczenia administracyjnego regulowana jest w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego w rozdziale 8, obejmującym od art. 39 do art. 49 kpa. W myśl obowiązujących przepisów doręczenie pisma może nastąpić przez:

 • pocztę
 • pracowników danego organu administracji publicznej
 • inne upoważnione osoby lub organy

Pisma doręcza się przede wszystkim: stronie - gdy działa samodzielnie (art. 40 § 1 kpa); a także pełnomocnikowi strony (art. 40 § 2 kpa) oraz wszystkim stronom postępowania i innym osobom. W myśl obowiązujących zasad, pisma urzędowe doręcza się w:

 • miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy (art. 42 § 1 kpa)
 • lokalu organu administracji – jeżeli przepisy szczególne nie ograniczają takiego sposobu doręczenia (art. 42 § 2 kpa)
 • razie konieczności lub braku możliwości doręczenia pisma w wyżej wskazany sposób pisma można doręczyć również w każdym miejscu, w którym zastano adresata (art. 42 § 3 kpa)

Doręczenie może nastąpić w ostateczności także poprzez złożenie pisma w placówce pocztowej bądź urzędzie gminy (na okres siedmiu dni), umieszczając informację o tym fakcie w skrzynce pocztowej, w drzwiach adresata, miejscu pracy, w miejscu widocznym na nieruchomości.

Pisma należy doręczać adresatowi albo innej osobie (np dorosłemu domownikowi, sąsiadowi czy też dozorcy) – w przypadku nieobecności adresata, za pokwitowaniem, umieszczając stosownej treści informację w drzwiach adresata, bądź skrzynce pocztowej (art. 43 kpa).

Warto również wspomnieć, że w sytuacji, gdy nie jest możliwe doręczenie z powodu odmowy przyjęcia pisma, zwraca się takie pismo z adnotacją o takiej odmowie wraz z datą odmowy (art. 139 § 1). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka odmowa stanowi podstawę do uznania doręczenia pisma za dokonane - w dniu odmowy przyjęcia pisma.

Ponadto warto zaznaczyć, że w myśl obowiązującego prawa mamy do czynienia w przypadku doręczeń z zasadą oficjalności, gdyż organ administracji publicznej z urzędu jest zobowiązany do doręczania pism. Zasada ta ma na celu urzeczywistnienie ogólnych zasad pisemności, (w tym czynnego udziału stron w postępowaniu i obowiązku bieżącego informowania stron).

Kontakt

 • BIURO
  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz
 • +48 32 645 02 51
  +48 516 066 661

MAPA

CMN_JAVASCRIPT